VINAPHONE (ELOAD/VND)
Lệnh bán
Giá VND Số lượng Tổng: (VND)
0.00
Lệnh mua
Giá VND Khối lượng Tổng: (VND)
ELOAD 0.00 giá hiện tại
ELOAD 0.00% Giá thay đổi 24h
ELOAD 0.00 Giá cao nhất 24h
ELOAD 0.00 Giá thấp nhất 24h
Khối lượng trong ngày: ELOAD / VND
Mua ELOAD
Số dư VND: 0.00
Giá VND
S.Lượng ELOAD
Phí:
0.00 ELOAD (%)
Tổng:
0.00
Đăng nhập hoặc Đăng ký để giao dịch.
Bán ELOAD
Số dư ELOAD: 0.00
S.Lượng ELOAD
Giá VND
Phí:
0.00 VND (%)
Tổng:
0.00
Đăng nhập hoặc Đăng ký để giao dịch.

Lệnh đang mở

Ngày Loại Số lượng ELOAD Giá (VND)
Cặp số Giá Khối lượng Thay đổi
ELOAD/VND 0.00 0.00 0%
EZIPAY/VND 0.00 0.00 0%
AIRTIME/VND 0.00 0.00 0%
Cặp số Giá Khối lượng Thay đổi
ELOAD/VND 0.00 0.00 0%
ELOAD/EZIPAY 0.00 0.00 0%
ELOAD/AIRTIME 0.00 0.00 0%
Cặp số Giá Khối lượng Thay đổi
EZIPAY/VND 0.00 0.00 0%
ELOAD/EZIPAY 0.00 0.00 0%
EZIPAY/AIRTIME 0.00 0.00 0%
Cặp số Giá Khối lượng Thay đổi
AIRTIME/VND 0.00 0.00 0%
ELOAD/AIRTIME 0.00 0.00 0%
EZIPAY/AIRTIME 0.00 0.00 0%
Lệnh đã khớp (Market)
Giá VND Số lượng Tổng: (VND)
Lịch sử giao dịch trong ngày
Ngày Loại Số lượng ELOAD Giá (VND) Phí giao dịch Tổng (VND)
Live Chat
    ;